El col路legi

El Col•legi és la entitat que s'encarrega, d'una part, de vetllar perquè l'actuació dels fisioterapeutes correspongui als interessos de la societat, oferint progressivament una assistència sanitària de qualitat i actualitzada i, d'altra part, dotar als fisioterapeutes
d'una institució de representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels col• legiats.

Així doncs els seus fins son:
 
  • Ordenar i vetllar pel bon exercici professional de la fisioteràpia.
  • Representar i defensar els interessos generals dels fisioterapeutes, de la fisioteràpia i, particularment, en les seves relacions amb l'Administració i amb les institucions.
  • Vetllar perquè la fisioteràpia constitueixi un mitjà adequat per a la millora de l'atenció de la salut dels ciutadans.
  • Promoure i estendre la integració de la fisioteràpia en l'estructura sanitària.